Zgjedhe nje prej trendafileve dhe zbulo skeretin e fshehte tendin

LAJME


E verdhë: Je i/e dashuruar me jetën
Je njeri që të pëlqen të je.tosh! I trajton gjithnjë mirë njer.ëzit, ke një ze.mër të madhe, je gjithnjë i/e gatshëm/e të rinisësh sa herë që është e nevojshme dhe sh.eh çdo fazë të jetës si mundësi rritjeje dhe mësimi.

Energjia jote po.zitive duket pamb.arim, ndaj tërh.eq gjithnjë nje.rëz të mirë pranë vetes. Ti gjithnjë zgjedh të jetosh sa më mirë të mundesh. Universi do të të japë gjithnjë më të mirën.

I kuq: Je misterioz/e
Je njeri të cilit nuk i pëlqen të tre.gojë shumë për personalitetin e vet. Por për.dor joshjen tënde natyrale për t’i bërë të tjerët të tërh.iqen nga ty dhe nis të zbulosh misteret e tua pak nga pak.

Th.ellë brenda ve.tes, ky personaliteti yt përpiqet të fsh.ehë fri.kën se mos lën.dohet dhe të jos.hësh njerëzit, të lejon të tregosh vetëm atë që do, ndaj mos u eks.pozo deri në atë pikë sa të të lën.dojnë.

Mbase bën një jetë të lumtur, por ka ende kohë për të ndr.yshuar nëse do një real.tet me më shumë lidhje.

Portokalli: Je i/e qetë dhe udhëh.iqesh nga Universi.
I ke parasysh ata. njerëz që duket se janë mirë në çdo lloj situate? Ky lloj personi je ti! Mënyra jote e të jetuarit është aq spontane dhe e ve,çantë, sa ndryshon nga ajo e njerëzve që të rrethojnë. Në vend që të kërkosh të kontrollosh gjithçka, lejoji universit të reagojë dhe merr leksionet e tua pas çdo ha,pi që hedh.

Nuk influe.ncohesh nga pro.blemet e jetës dhe duket se ke gjithnjë një përgjigje gati për çdo lloj pro.blemi. Vitete e tua të jetës dhe vësh.tirësitë që ke kaluar, të kan.ë sjellë qetësinë, një nga thesaret më të mëdha që mund të ketë njeriu.

Rozë: Je ëndërrimtar/e i/e madh/e
Nuk dakordësohesh me realitetin e limituar në të ci.lin jeton, do gjëra më të mëdha për veten, ëndrra të mëdha dhe nuk ke fr.ikë të luf.tosh për të ,arritur objekt.ivat e tua. Disa njerëz të gjy.kojnë si të pap.jekur, por e vërteta është se e kanë shumë zi.li ku.rajon tënde.

Fuqia e ëndërrimit dhe manifestimi i ëndr.rave është gjithnjë e më i ma.ngët në botë, por ti je kundër kësaj tendence.

Ji besnik/e ndaj asaj që je në të vërtetë dhe je,ta do të të vërë në rrugën e atyre që janë ga,ti të rriten bashkë me ty dhe do të të ndihmojnë të zhvillohesh.