Vucic kerc’ënon ”rëndë” Kosovën me fjalimin e Fundit, Nëse e shkelni këtë marrëveshje dijeni se…

LAJME


Vucic kerc’enon ”rende” Kosoven me fjalimin e Fundit, Nese e shkelni kete marreveshje dijeni se…
Serbia ka gara,nci të prere nga pesë vende se janë të gatshme të tër,heqin njohjen e pavaresise së Kosoves, shkru.ajnë mediat e Beogradit.

Nëse Prishtina shkel marrëv,eshjen sipas së cilës duhet të përmb.ahet nga aplikimi për pranim në organizatat ndërkombëtare, Beogradi do t’u kërkojë atyre vendeve të aktiviz,ojnë procesin e tërheqjes së njohjes, njoftoi Vece.rnje Novosti, duke cituar burime në Qeve..rinë e Serbisë,

Gazeta kujtoi se me marrëve.hjen e Uashingtonit nga shtat,ori i vitit të kaluar, Beogradi dhe Prishtina u zotuan për një mora.torium një vjeçar mbi fushatën për tërheqjen e njohjes.. e po ashtu mos aplikim në një nga orga,nizatat ndërkombëtare.

Preside,nti serb Aleksandar Vuqiç tha më herët se ai “ka informacion” se shqiptarët duan të bash.kohen me Kosovën në Konfere.ncën e Gjykatave Ndërkombëtare, duke deklaruar se në rast se kjo do të ndodhë, Serbia do të “detyrohet të përgjigjet në mëny.rën që bën një shtet serio,z dhe i përgjegjshëm”.

“Dhe ata nuk do ta pël,qejnë aspak përgjigjen. Unë nuk besoj se ata do të je,në të lumtur me tërheqjet e reja të njohjes dhe tani m.und t’u them atyre se do t,ë ketë,” tha Vuqiç.