Profesori i njohur Serb ”hallakat” gjithë Ballkanin me deklaratën tronditëse !! Kosovën e kemi humbur, ndrësa Trepca…

LAJME

Profesori i njohur Serb ”hallakat” gjithë Ballkanin me deklaratën tronditëse !! Kosovën e kemi humbur, ndrësa Trepca…


Gje rat duhet anali.zuar mbi bazen e realitetit tone, jo ba zuar ne titujt eksklu.ziv te gazetave, te mediave, tha analisti Serb Vlladita Jankoviç.

Koso ven e kane pranuar shu.me shtete, shtete ne kuptimin e plo.te te fjales. Du het thene hapur se Koso.ven e ka humbur Millo sheviçi, Shesheli, Mlla diçi dhe Kara xhici. Kjo gar niture e re politike ne kr.ye me Vuçiçin nuk kane te drejte te aku zojne per Kosoven Xhinxhiçin ose Kosht unicen.

Po duhet the.ne hapur se Vuçiç po ben gjith çka qe te qen.droje ne pushtet, pune tje ter ai nuk po ben. Ne i ta kojme Evropes. Edhe Ish Jugo.sllavia i takonte Evropes, por ata qe na ka.ne larguar shume la rg Evropes dihet kush jane; jane ata qe i per.menda me larte. Mediu met me te medha ne Serbi kotro.llohen nga pushteti dhe kjo eshte bere tra dite, pushtetet kontro.llojne mediumet.

Poli tika edhe ne Serbi edhe ne Koso.ve eshte e zbrazet dhe po behet poli tike; te dy palet di.ne qe te mbajne temperaturat e nevoj.shme per interese pushtetesh, nuk ka ndo nje gje senzacionale, meqe Ser.bia ka nenshkruar marre veshje per Kosoven!

Ne mund te kuptohemi vetem per kishat ne Kosove, nuk mund te enderrojme Trepçen as hidrocentralet, Gazivoden etj! Serbia du het tia le kohes Kosoven dhe pro.ceset do te gjejne vendin e du hur. Kjo do te tho.te se Kosova esh te Kosove dhe Serbia eshte Serbi, e kam ide.ne qe te ruajme qete sine ne keto hapesira!