PDK-ja, LDK-ja dhe AAK japin deklaratën ”BOM-BE” mbi Vjosa Osmanin për Presidente…Askush nuk e priste një përgjigje të tillë !!

LAJME


PDK-ja, LDK-ja dhe AAK japin deklaraten bom’be mbi Vjosa Osmanin per Presidente…Askush nuk e priste nje pergjigje te tille !!
Albin Kurti me lëv,izjen e tij, që në zgjedhjet e përgjithshme paralamen,tare i mori mbi 47% të votave (pa përfshirë votat me pos.të dhe me kusht) së bashku me Listë,n e ushtrueses së detyrës së presid.entes, Vjosa Osmani, synon t’ia sigurojë kësaj të fun.dit një mandat të plotë pesëvj.eçar në krye të Presidences.

Së paku, këtë qëllim, kryetari i LVV-së e ka dek,laruar gjatë fus,hatës elektorale, por edhe në natën e fitores, të die.lën e 14 shkurtit. Express ka pyetur part..itë e tjera se a qëndrojnë në sallë për t’ia bërë kuor.umin Osmanit.

Për ta bërë Vj.osa Osmanin presidente, Kurtit dhe LVV-së i nevojiten edhe votat e partive tjera që me shu,më mundësi do të jenë në opozitë. Është përfolur mundësia që, së paku, disa depu,tetë të LDK-së, të qëndrojnë në sallë në ditë kur ish-ko,legia e tyre do të dilte në votim për t’u zgjed.hur presidente.

LDK-ja, e cila pas dorëhe,qjes së Isa Mustafës nga pozita e kryetarit ia ka hapur Osma.nit derën për t’u kthyer, nuk ka tre,guar nëse do t’ia mundësojnë asaj të zgjidhet presidente. Zyrtar.ë të lartë të LDK-së nuk kanë dashur të deklaroh.en për këtë çështje, e të tjerë nuk kanë pa..sur qasje në telefon.

Zëdhë,nësi i PDK-së, Avni Bytyçi, ka thënë se “është pak herët” të flitet për çë.shtjen e presidentit.

Po një,soj mendon edhe Pal Lekaj ng,a AAK-ja.

“Është shu.më herët të flasim për gjëra të tilla, ne ende nuk e kemi të konfirmuar grupin tonë parlamentar e lëre më të fl.asim për ndonjë bashkëpunim me partitë tjera. Pas certifikimit të zgjedhjeve AAK-ja do t’i kon,sultojë or,.ganet e veta dhe me kohë do ta njoftojë publ.ikun për çdo veprim tonin”, tha ai.

Fiks një m,uaj para zgjedhjeve, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani u morën vesh që të garojnë me një listë të përbashkët. Kësisoj, Lista Vjosa, me 15 ka.ndidatë, përfshirë ushtruesen e detyr.ës së presidentes, u përfshin në listën e 110 kandidatëve të LVV-së për deputetë.

Në atë konfere,ncë, ku u nënshkrua edhe marrëvesh.ja mes tyre, Osmani tregoi hapur pikën më të rëndësishme të dakordimit, syn,imin për t’u bërë presidente me man,dat të plotë.
,
“Do të garojmë me Z. Kurti s.i kryeministër. Do të jem unë pe,rsoni që do ta kërkoj, këtë rilegjitimim, sepse presidenti i vend,it përfaqëson unitetin e popullit. Një presidente që ka legjitimitet më së mi.ri e përfaqëson këtë. Do të garojmë pikërisht si thoni ju”, kishte thënë Osmani në këtë ko,nferencë.

Vjosa Osmani në zgje,dhjet e vitit 2019 ishte kandidate e LDK-së për kry,i postin e kryetares së Kuvendit të Kosovës.

Më pas Qeveria Ku,rti u rrëzua me një mocion mosbes.imi të inicuar nga LDK-ja.

Pak pas kësaj, Os,mani i ndau rrugë ndau rrugët me partinë e saj të vjetër, kur LDK-ja në korrik të vitit të kaluar e shkarkoi atë nga pozita e nënkryet,ares me arsyetimin se kishte dalë ku.ndër qëndrimeve të pa.rtisë.