Marin Mema bën zbulimin e madh qe do na gëzoj të gjithëve, po tani çfarë do thonë grekët? Ja Detajet…

LAJME

Marin Mema bën zbulimin e madh, po tani çfarë do thonë grekët?
Drop ulli njihet si një zone ku jeton zyr tarisht pa kicë et nike greke ne Shqipëri. Por a ka qene gjit hmonë kështu? A kane jetuar edhe shqi ptare ne këtë zone ?
Ferid Duka : Se pari ketu kemi te be jme me emra te krish tere te tra jtes shqiptare. Pellumb Xhufi : Keta emra kane qene pa nshqiptar, kane qene emra nga eks tremi i veriut, deri ne ekst remin e jugut.

Dokum entat zbulojnë gjit hçka… Çfarë qëndron pas tyre dhe perse heshtet ? K rye plaku : Kjo ka qene toka e tij me pare, e Gjinit. Edhe ja ka lene fshatit pastaj ai se u be ketu qen dra e fshatit.

Gruaja : Te vje trit fare edhe ne nuk i njohim. Vetem mbie mrin keshtu te degjuar. Ky dokum entar sigurisht nuk ka për qel lim te n xis ë urr ejtjen sepse as urr ejtja dhe as ekstr emizmi nuk ndi hmojnë, përkun drazi pengo jnë te verteten. Dhe ne pik ërisht ketë duam te sjellim, te verteten e Drop ullit dhe banoreve te tij.