LAJMI FUNDIT i Hidhur Për Rexhep Selimin…

LAJME

Ekipi mbrojtës i ish-inspektorit të përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep Selimi, e ka dorëzuar në Gj ykatën Speciale një parashtresë, përmes së cilës e sfidon formën e ndjekjes pe /nale të Selimit në kuadër të asaj që Specialja po e quan “Ndërmarrje e përbashkët kr im inale”, David Young dhe Geoffrey Roberts, avokatë të Selimit, kanë thënë se Ndërmarrja e përbashkët kr,m inale (NPK) është konstrukt i krijuar përmes një analize selektive të një numri të kufizuar të çështjeve pas Luftës së Dytë Botërore dhe konventave ndërkombëtare.Të dy avokatët kanë rreshtuar edhe rastet kur përdoret termi “Ndërmarrje e përbashkët k ri mi nale”.

“Siç është njohur nga gjyqtari i procedurës paraprake, NPK, siç aplikohet në gjy katat ad-hoc, ka tri forma të dallueshme: a NPK I (forma themelore) përshkruan përgjegjësinë individuale kur “të gjithë bashkëkryerësit, duke vepruar në përputhje me një qëllim të përbashkët, [dhe] posedojnë të njëjtin qëllim kr im.inal […] Megjithëse secili nga pjesëmarrësit mund të kryejë një rol të ndryshëm [brenda NPK] “. b NPK II (formë sistemike) “karakterizohet nga ekzistenca e një sistemi të organizuar, veçanërisht në rastin e kampeve të përqendrimit ose të par ab urg/imit”. c NPK III (formë e zgjeruar) përshkruan përgjegjësinë individuale në situata “Që përfshin një qëllim të përbashkët për të kryer një kr,him kur një nga autorët e k rim it kryen një akt i cili, megjithëse është jashtë planit të përbashkët, është gjithsesi i natyrshëm dhe p asoja e parashikueshme e efektit të këtij qëllimi është e përbashkët”, thuhet në parashtresë.

Tutje, avokatët e Selimit shkruajnë se Ndërmarrja e përbashkët nuk ka qenë pjesë e ligjit të Kosovës ose të ish-Jugosllavisë më 1998, kur pretendohet se Selimi i kishte kryer k rim et për të cilat a k uzohet.“Neni 6 (1) i Ligjit i jep juridiksion DHSK-së për të dy k r hime ndërkombëtare të mbuluara nga nenet 12-16 dhe veprat pe n a,le specifike të brendshme kosovare të përcaktuara në Nenin 6 (2), megjithëse këto janë të kufizuara në vepra kundër administrimit të drejtësisë. Neni 12 i Ligjit parashikon që DHSK “do të zbatojë të drejtën zakonore ndërkombëtare dhe ligjin të Kosovës për aq sa është në përputhje me të e drejta zakonore ndërkombëtare, të dyja siç zbatohen në kohën e kryerjes së veprave”, thuhet tutje në parashtresë.Ata po ashtu thonë se NPK nuk ishte pjesë as e drejtës ndërkombëtare konvencionale ose zakonore më 1998.