Gjenerali Suprem Amerikan ”dridhë” gjithë botën me fjalët që i tha për Kosovën !! Kjo ishte e papritur…

LAJME

Gjenerali Suprem Amerikan ”dridhë” gjithë botën me fjalët që i tha për Kosovën !! Kjo ishte e papritur…


Ish koman danti Suprem i For.cave Aleate te NATO ne Ev rope, gjenerali ameri.kan Wesley Clark po qen dron ne Kosove, ku eshte pri.tur nga ministri i Mbroj tjes, Armend Mehaj. Pas ta kimit Ministri Armend Mehaj ka the.ne se per nder te gjene ralit Clark, shkolla e ofice.reve te FSK-se do te eme.rohet Qendra e Studimeve Univer sitare Wesley Clark.

Ai ka the ne se kjo eshte me e pak.ta qe Kosova mund te beje per gjene ralin qe dha shume per ven.din tone.

Kjo ka dome thenie te madhe per ush.trine e Kosoves dhe shtetin e Koso ves. Sot per nder te gje.neralit do te emeroj shko llen tone te oficereve Qendra e Studi.meve Universitare Wesley Clark. Kjo esh te me e pakta qe mund te bej.me per gjeneralin, u shpreh Mehaj. Nder kohe, gjenerali Clark tha se esh.te i lumtur qe po kthehet se rish Kosove.

Dua te falen deroj ministrin dhe ushtrine per kete mik.pritje te ngrohte. Jam i lum tur qe po kthehem ketu, kjo eshte munde.sia e pare qe mu dha ta vizi.toj Ministrine. Jam i impre sionuar me demokracine e lirine ne Ko.sove pergjate gjithe ketyre viteve.

Njere zit e Kosoves jane shembull i madh per bo.ten se çfare vendos meria per te jetuar dhe punuar duke i sher.byer demokraciose mund te bejne per popu llin, ka thene gjenerali Wesley Clark.