Duhet të ndërprisni menjëherë pirjen e kafesë nëse trupi juaj shfaq 1 nga këto shenja

LAJME

Ndoshta nuk bëni dot pa kafe dhe e keni bërë pjesë të pandashme të përdi tshmërisë suaj, por duhet të dini që jo gjithmonë ka feja jep efektet e dëshiruara. Kur ajo nuk ndikon mirë në organz imin tuaj, trupi ju jep disa shenja.

Cilat janë shenjat që ju paral ajmërojnë se duhet të hiqni menj ëherë d orë nga kafeja?

Ankth

Njerëzit që luf t j në me ankthin duhet të shmangin kafeinën pasi ajo vetëm sa i përkeqëson simp tomat e pakë ndshme të an kthit. Gjithashtu, kafeina ngre nive lin e stresit dhe ju bën të ndih eni më ner vozë se zak onisht.

Dh imbje stom au

Shumë njerëz që kanë një pr oblem në st omak shqet ësohen nga kafeja pa e kuptuar. Për këtë, shpesh, fajë sojnë ushqi min, por kafeja mund të jetë shkakt arja kryesore e dh imbjes në stomak.

Rra hje të shp ejta të z emrës

Marrja e tepërt e kaf esë gjithashtu mund të bëjë që zemra të rrahë më shpejt. Personat që vu ajnë nga kjo gjendje mje kësore duhet të kufizohen në 1-2 kafe në ditë.

Të drid hura

Kafe ina shp ejton sist emin ner vor qen dror, gjë që mund t’ju bëjë të ndiheni ner vozë. Nëse ndaj kaf esë reagoni me dridhje të pakontrollueshme, kufizoni rreptë sisht kons umimin e saj.

Dhim bje koke

Edhe pse një sasi e vogël kafeje mund të ndihmojë me dhi mbjen e k okës, tejkalimi i dozës së duhur të kafeinës mund të sh kaktojë dhim bje ko ke. Në këtë rast flasim për një sasi prej pesë ose më shumë filxhanë në ditë.

Per me shume ndjekni vidon ne vazhdim