Diaspora në ”Këmbë”/ Votat po refuzohen nga KQZ, ja sa vota janë refuzuar vetëm deri tani…!!

LAJME


Diaspora ne ”Kembe”/ Votat po refuzohen nga KQZ, ja sa vota jane refuzuar vetem deri tani…!!
Organ,izata GERMIN, përmes vëzhgu,esve te akredituar ne Komis.ionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), eshte duke vezhguar proc,esin e verifikimit të pakove me fletë.votime nga jashtë në Qend,rën e Numërimit dhe Rezultateve.

Ne njof,timin e bërë nga kjo organizatë thu.het se deri më datën 13 shkurt, KQZ ka verifikuar 1 mijë e 490 fle,tëvotime, ku 1,110 i ka aprov,uar kurse 380 i ka refuzuar.Theksojmë se deri më datën 12 shkurt, KQZ ka pra.nuar 43,447 pako me fletëv,otime nga diaspora.

Zgjed.hjet e parakohshme parlamentare janë mbajtur ditën e diel, ndërkohë KQZ ka bërë num,ërimin e votave të rregullt, kurse brenda pak ditësh fillon nu,mërimi i votave nga diasp..ora dhe atyre me kusht.