Albulena Haxhiu ”godet” fuqishem ata qe kane bere pasuri te paligjshme dhe korrupsion nga…

LAJME


Albulena Haxhiu jep deklaraten ”tron’ditese” mbi korrupsionin dhe pasurine paligjshme te bere nga…
Ish-ministrja e Drejtë,sisë nga LVV, Albulena Haxhiu, ka folur për prior.itetet e Qeverisë “Kurti2”.

Anëtarja e kryesisë së Lëvizjes V,etëvendosje, thotë se ndër prioritet e para do të jetë proce,dimi në Kuvendin e Kosovës i projektl.igjit për konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme.

“Në mandatin e kaluar ne kemi pun,uar në hartimin e koncept-dokumentit për këtë, tani ka mbetur që në bazë të at,ij koncept-dokumenti, i cili ka qenë edhe publ,ik, të draftohet projektligji dhe të proce,dohet në Kuvendin e Kosovës”, thotë Haxhiu.

Ajo thekson qëllimi është fuqi.zimi i mekanizmave për konfis,kimin e pasurisë së paligjshme dhe ve.ndosja e barrës së provës te personi që i kërkohet justifikimi i pasurisë.

“Po ashtu ne do të pu,nojmë edhe në themelimin e Byrosë së lartë të hetimeve që do të mer.et vetëm me korrupsionin e nivelit të lartë”.

Në anën tjetër, Ehat Miftaraj nga Institu,ti i Kosovës për Drejtësi thekson se Kosova ka kornizë jashtë,zakonisht të avancuar lidhur me sekues.trimin dhe konfiskimin e pasurisë së fitua,r me aktivitet kriminal.

Por sipas tij, sfidë mbe,tet zb,atimi i ligjit në vend.

“Problemi kryesor në Kosovë është mun,gesa e zbatimit të lig.jit në praktikë, mungesa e dënim,eve finale që do t’i hapnin rrugë konfisk,imit të pasurisë së fituar me vepër penale”, thotë Haxhiu për albaninapost.

Miftaraj thotë se vetëm pas proce,sit të Vetting-ut kjo iniciativë e LVV-së do të jepte rezultat.

“Iniciativa do kishte efekt nëse do të kishim institucione të pav.arura të drejtësisë, të paan,shme dhe që kanë vullnet dhe guxim për të zbatuar ligjin, e që kjo sot nuk ek.ziston”.

Ndërkohë, Koordinatori Komb.ëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, Shqipdon Fazliu, ka thënë se ta,shmë kanë hartuar një raport me shumën e konfiskuar që dyshohet se u fitua në mënyrë të kundërligjshme.

“Ne në këtë moment mund të japim stati,stikat e përgjithshme për vitin 2020 qe janë si ne vijim: Ngrirje-sekuestrim: rreth 19 milionë euro dhe Konfiskim: 476 mijë euro”.

Fazliu tha se ky raport i është paraq.itur Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe pret që sh,pejt i njëjti të aprovohet.

Por ai nuk ka dhënë det,aje shtesë se kush janë këta persona që u është sekue,struar dhe konfiskuar pasuria.

“Sapo i njëjti të aprov,ohet, atëherë do të jemi në gjendje të ofrojmë të dhë.na më të detajuara”, përfundoi Fazliu.