Albin Kurti jep Lajm Te Madh ja sa para do dhuroje per cdo familje ne Kosove sipas te ardhurave

LAJME


Albin Kurti jep Lajm Te Madh ja sa para do dhuroje per cdo familje ne Kosove sipas te ardhurave
Kryetari i VV’së Al,bin Kurti ka thënë se fami.ljet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të përf,itojnë 150 euro për fëmijë, rapo.rton Gazeta Express.

Kurti ka s,hkruar në Twitter se nënat e papuna do të përf.itojnë 250 euro në gjashtë muajt e parë të a,mësisë së tyre.

“Neni 50 i kusht,etutës so.në i garanton mbrojtjen, kujdesin dhe mirëqe,nien e fëmijëve tanë. Prindërit do të kenë pushim 12-mujor të amës.isë/atësisë, ndërsa nënat e papuna do të përfit,ojnë 250 euro në 6 muajt e parë të amës.isë së tyre. Asnjë fëmijë nuk duh.et të jetë i uritur apo të lihet pas dore”. Nëse një famil.je fiton më pak se 7 mijë euro për vit, do të pë,rfitojnë 50 euro për një fëmijë, familj.et që fitojnë më pak se 6 mijë euro në vit do të përfitojnë 100 eu,ro për fëmijë, familjet që fit.ojnë më pak se 5 mijë euro në v.it do të përfitojnë 150 eur.o për fëmijë. Të gj.itha familjet do të marrin 20 euro për fë.mijët nën 2 vjeç dhe 10 euro për fëmijët nga 2 deri në 6 vjet. 160 çerdhe do të happen për të mundësuar përkuj.desje dhe edukim të hers.hme për fëmijët tanë. Ush.qim falas do të ofrohet për të gji,thë fëmijë nga klasa e parë de.ri në të pestën”, ka shkr,uar ai./GazetaE.xpress/