Albin Kurti e ka ”Hallakatur” gjithë Serbinë me deklaratën bom’ bë për Spanjën mbi njohjen e Kosovës !!

LAJME


Albin Kurti i ka ”Hutuar” Serbet me deklaraten bom’be per Spanjen mbi njohjen e Kosoves !!
Mediat serbe janë marrë me deklar,atat e Albin Kurtit, liderit të Vetëvend,osjes sa i përket planit që do të zbatoj kur të zgji.dhet kryeministër.,

Kësaj radhe ata janë marrë me një dekl,aratë të Kurtit dhënë për med,iat spanjolle. Kurti në këtë dekl.aratë kishte thënë se Spanja nuk duhet të ketë fri,kë nga njohja e Kosovës.

Deklarimi i Kurtit për gazeten spanjolle “El Pais” të publ.ikuar nga mediat serbe:

Kurti për El Pais: Spanja nuk duhet të k,etë frikë nga njoh.ja e Kosovës

Unë jam shumë i padu.ruar t’i shpjegoj elitës poli.tike dhe popullit të Spanjës që ata nuk duh,et të kenë frikë nga pavarësia e Kosovës, thotë lideri i Vetëv,endosjes, Albin Kurti.

Ai thotë se njohja nuk do të thotë pa,drejtësi ndaj askujt, përkundrazi, Spanja do të bashkohej me shumicën e vend,eve të Kombeve të Bashkuara, shkruan e përditshm.ja spanjolle “El Pais”.

“Kos,ova nuk duhet të krahas.ohet me asnjë pjesë të Spanjës. Është absurde të identif.ikosh Spanjën me Serbinë. “Si një vend që ësh,të pjesë e BE dhe NATO, ajo njohje është e rëndë.sishme për ne dhe do të jetë një përp,arësi për Ministrinë e Punëve të Jas,htme dhe për mua si Kryeministër,” tha Kurti.

Udhëhe,qësi i Vetëvendosjes e konsi.deron një avantazh që Socialistët janë në pushtet në Spanjë, parti të cilës i takon Përfa.qësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Siguris.ë Josep Borrell, i cili zgjodhi Prishti.nën për vizitën e parë ndërkombëtar,e pasi mori zyra në dhjetor 2019.

“Duhe,t të ketë bashkëpunim dhe solidaritet midis Social Demokratëve në të gjit.hë Evropën,” tha Kurti, duke theksuar marrëd,hëniet shumë të mira si me International Social.ist ashtu edhe me Aleancën Progresive, së cilës i përket edhe PSOE, partia e Kryemi.nistrit Spanjoll Pedro Sanchez.

Të kujtojmë, Spanja është një nga pesë vend.et e Bashkimit Evropian që nuk njohën një Kos,ovë të pavarur, së bashku me Qi,pron, Sllovakinë, Greqinë dhe Rumaninë.